ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ -Σύνταξη σε 45 ημέρες

Πέφτουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που καθυστερούσαν την έκδοση της προσωρινής σύνταξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας επιβάλλεται η χορήγησή της εντός 45 ημερών ή το πολύ σε δυόμισι μήνες, αν εμπίπτει στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης. Λαμβάνεται πρόνοια και για όσους χρωστούν στον ΟΑΕΕ.
Σύνταξη μέσα σε 45 μέρες -ή το αργότερο σε 75 ημέρες σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης- μπορούν να πάρουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τον ΟΑΕΕ.Με εγκύκλιό του, το Ταμείο δίνει αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης της προσωρινής σύνταξης «ξεμπλοκάροντας» και τα εκκρεμή αιτήματα.
Σημειώνεται πως η προσωρινή σύνταξη φτάνει το 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ορίου.
Σήμερα, για την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, απαιτούνται 8 μήνες εφόσον όλα τα ένσημα είναι στον ΟΑΕΕ και 16 μήνες για τις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης (μέσος όρος για συντάξεις γήρατος).
Με τη νέα εγκύκλιο ρυθμίζονται εκκρεμή θέματα για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε όσους αποχωρούν με αναγνώριση πλασματικού χρόνου αλλά και σε όσους κάνουν διακοπή επαγγέλματος χωρίς να έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Υπό προϋποθέσεις χορηγείται προσωρινή σύνταξη και σε όσους χρωστάνε στον ασφαλιστικό φορέα.
Αναλυτικά στην εγκύκλιο του ΟΑΕΕ προβλέπονται τα εξής:

- Χρόνος έκδοσης προσωρινής σύνταξης μετά την αναγνώριση χρόνου για θεμελίωση. Σε περίπτωση που η ασφάλιση είναι μόνο στον ΟΑΕΕ - και δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα τριών μηνών- θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους μέσα στην οριζόμενη από τον νόμο προθεσμία των 45 ημερών από την αναγνώριση.
Σε περίπτωση που υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, προβλέπεται πως η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται μέσα σε διορία 75 ημερών από την αναγνώριση.
- Σύνταξη σε περίπτωση οφειλών. Προσωρινή σύνταξη δεν απονέμεται εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος οφείλεται -συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής από αναγνώριση χρόνων- ποσό μεγαλύτερο του 30πλασίου του κατώτατου ορίου συντάξεων γήρατος του ΟΑΕΕ (για παλαιούς ασφαλισμένους) ή των νέων ασφαλισμένων (πλήρες ή μειωμένο) με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.
Επομένως -όπου με τον συνυπολογισμό του οφειλόμενου από αναγνώριση ποσού- προκύπτει συνολικό ποσό οφειλής μεγαλύτερο του προβλεπόμενου, το αίτημα προσωρινής σύνταξης θα απορρίπτεται.
Προσοχή, καθώς ενδεχόμενη καταβολή μέρους της οφειλής -μετά την αίτηση συνταξιοδότησης- έτσι ώστε αυτή να περιοριστεί σε ποσό ίσο ή μικρότερο του προβλεπομένου ορίου, δεν οδηγεί σε απονομή προσωρινής σύνταξης. Το ανώτατο όριο οφειλής εξετάζεται κατά τη υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
Σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης των εισφορών από αναγνώριση -ακόμη και μετά την αίτηση συνταξιοδότησης- επιτρέπεται η απονομή προσωρινής σύνταξης αφού κατά την υποβολή του αιτήματος δεν υφίσταται άλλη οφειλή που να υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο.
- Χορήγηση προσωρινής σύνταξης μετά τη διακοπή επαγγέλματος και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. Ο υπάλληλος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται και σε περίπτωση που λείπουν, ενημερώνει τον υποψήφιο συνταξιούχο για την υποχρέωση του να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε τρίμηνη προθεσμία, που αρχίζει από την ίδια ημερομηνία.
Μετά την εμπρόθεσμη προσκόμιση των δικαιολογητικών -δηλαδή εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και της ενυπόγραφης ενημέρωσης του ασφαλισμένου- η υπηρεσία θα προβαίνει σε χορήγηση προσωρινής σύνταξης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών και όχι από την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
Επέκταση του μέτρου
Αναδρομική εφαρμογή και για αιτήσεις που εκκρεμούν
Αναδρομικά θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης, που προβλέπονται στην εγκύκλιο του ΟΑΕΕ.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως «η παρούσα οδηγία καταλαμβάνει τόσο συνταξιοδοτικά αιτήματα που θα υποβληθούν από την γνωστοποίηση της, όσο και αυτά που βρίσκονται σε εκκρεμότητα».
Μάλιστα προβλέπεται πως «υποψήφιοι συνταξιούχοι των οποίων η προσωρινή σύνταξη έχει ήδη απορριφθεί για τους συγκεκριμένους λόγους, θα πρέπει πλέον να δικαιωθούν, λαμβανομένου υπόψη του εκτιμώμενου χρόνου έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης». Στην εγκύκλιο αναφέρονται ακόμα:
  • Οι χρόνοι επιδοτούμενης ανεργίας, επιδοτούμενης ασθένειας, κύησης, λοχείας και αναπηρικής σύνταξης συνυπολογίζονται υπό προϋποθέσεις στον συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση, χωρίς να προηγείται διαδικασία αναγνώρισης.
  • Η κατάθεση των δικαιολογητικών μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος, συνδέεται απόλυτα με την υποχρέωση του υπαλλήλου να ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίζονται και να ενημερώνει τον υποψήφιο συνταξιούχο για την υποχρέωση υποβολής μέσα στην προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία.
  • Το συνταξιοδοτικό αίτημα λογίζεται σε κάθε περίπτωση και ως αίτημα απονομής προσωρινής σύνταξης και δεν απαιτείται ειδική για τον σκοπό αυτόν αίτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ